موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا صدور دستور موقت منوط بر سپردن تامین مناسب توسط خواهان است؟

آیا صدور دستور موقت منوط بر سپردن تامین مناسب توسط خواهان است؟

بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

پیام بگذارید