موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا صدور دستور موقت مبنی بر دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری تاثیر در اصل حکم دارد؟

پیام بگذارید