موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا صدور دستور موقت مبنی بر دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری تاثیر در اصل حکم دارد؟

آیا صدور دستور موقت مبنی بر دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری تاثیر در اصل حکم دارد؟

بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

پیام بگذارید