موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا صدای ضبط شده یا فیلم می‌توانداز ادله محکمه‌پسند باشد؟

آیا صدای ضبط شده یا فیلم می‌توانداز ادله محکمه‌پسند باشد؟

بنابرِ ماده 160 قانون مجازات اسلامی، «ادله اثبات جرم عبات از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است».
بر این اساس، صدای ضبط شده یا فیلم جزء «ادله» نیست، اما می‌تواند «اماره» به شمار آید.
به موجب ماده 1321 قانون مدنی، اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
پس اگر قاضی از صدای ضبط شده یا فیلم به اقناع درونی برسد که جرمی محقق شده است، می‌تواند بدان به عنوان «دلیل» اعتماد کند.

پیام بگذارید