موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا سند رسمی با شهادت شهود قابل ابطال است؟

آیا سند رسمی با شهادت شهود قابل ابطال است؟

آیا سند رسمی با شهادت شهود قابل ابطال است؟

تاریخ رای نهایی: 1393/04/30     شماره رای نهایی: 9309970221800552

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به‌طرفیت الف. به خواسته ابطال سند سجلی شماره 474-1360 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 17/1/65 به جهت عدم تعلق سند سجلی به خواهان و تعلق آن به خواهر متوفی به استناد نظریه پزشکی و شهادت شهود، نماینده اداره خوانده در دفاع اظهار داشته صدور سند وفق مقررات ثبت‌احوال صورت پذیرفته دادگاه نظر به اینکه شهود خواهان بر صحت ادعای خواهان ادای گواهی و پزشکی قانونی سن نامبرده را حدود 29 سال اعلام داشته که اعتراض مؤثر و مدللی از ناحیه خوانده واصل نشده لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 14 قانون ثبت‌احوال حکم به الزام اداره خوانده به ابطال سند سجلی فوق و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 17/1/65 و با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ‌ یعقوبی محمودآبادی


رای دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970242300031 مورخ 23/1/1393 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال سند سجلی شماره 474 با تاریخ تولد 1360 و الزام الف. به صدور شناسنامه جدید با تاریخ 17/1/1365 اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواه الف. واقع‌شده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که هرچند سجل از زمره اسناد رسمی بوده و توسط مأمورین ذیصلاح تنظیم می‌گردد لیکن اسناد رسمی با شهادت شهود که از زمره بینه شرعیه می‌باشد قابلیت ابطال را دارند که مؤید این مطلب تصریح نظریه فقهی شورای نگهبان به شماره 2655 مورخه 8/8/1367 می‌باشد ثانیاً شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان متفقاً بر صحت ادعای مشارالیها و عدم تعلق شناسنامه تحت استفاده وی و تعلق به خواهر متوفایش ادای شهادت نموده‌اند ثالثاً مفاد نظریه ابرازی پزشکی قانونی نیز حاکی از تفاوت سن مندرج در شناسنامه و سن واقعی خواهان می‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری ـ کریمی

پیام بگذارید