موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا زوجه می‌تواند در محل سکونت خود شکایت ترک انفاق طرح کند؟

آیا زوجه می‌تواند در محل سکونت خود شکایت ترک انفاق طرح کند؟

بنابر نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می‌تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید.

پیام بگذارید