موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا زوجه دانم می‌تواند به طور همزمان حقوق وظیفه یا مستمری خود و همسر متوفای خود را دریافت کند؟

آیا زوجه دانم می‌تواند به طور همزمان حقوق وظیفه یا مستمری خود و همسر متوفای خود را دریافت کند؟

بنابرِ بند 2 ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.

پیام بگذارید