موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا رفت و آمد سگ در مشاعات آپارتمان‌ها مجاز است؟

آیا رفت و آمد سگ در مشاعات آپارتمان‌ها مجاز است؟

آیا رفت و آمد سگ در مشاعات آپارتمان‌ها مجاز است؟

نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد، اما صرف رفت و آمد تا زمانی که عنوان نگهداری در این مکان ها نداشته باشد، منع قانونی ندارد.

پیام بگذارید