موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دفاعیات وکیل از متهم می‌تواند مصداق افترا تلقی گردد؟

آیا دفاعیات وکیل از متهم می‌تواند مصداق افترا تلقی گردد؟

محتوای دفاعیات ارائه شده توسط وکیل صرفاً جهت دفاع از حقوق موکل بوده و فاقد سوءنیت است؛ لذا طرح شکایت افترا علیه وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

پیام بگذارید