موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول بدون مالکیت رسمی و قانونی خواهان قابل اقامه است؟

آیا دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول بدون مالکیت رسمی و قانونی خواهان قابل اقامه است؟

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به‌نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به‌ویژه رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی‌که خواهان، هیچ‌گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح‌شده غیرقابل استماع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/13     شماره رای نهایی: 9209970222501526

پیام بگذارید