موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دعوای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؟ در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر؟

آیا دعوای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؟ در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر؟

آیا دعوای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؟ در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر؟

بنابرِ ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

پیام بگذارید