موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دعاوی علیه دانشگاه، می تواند به طرفیت وزارت علوم اقامه گردد؟

آیا دعاوی علیه دانشگاه، می تواند به طرفیت وزارت علوم اقامه گردد؟

دعاوی علیه دانشگاه، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه‌ها از وزارت علوم، باید به طرفیت خود دانشگاه اقامه گردد.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/25     شماره رای نهایی: 9209970900100454

رای بدوی

با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی اعلام داشته دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده و طبق ماده [10] قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه¬ها به لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت علوم می‌باشند و متولی هرگونه اقدام در خصوص خواسته شاکی [درخواست تغییر از دوره آموزش محور به دوره پژوهش‌محور] نیز دانشگاه محل تحصیل وی می‌باشد، بنابراین صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی به لحاظ عدم توجه دعوی به وزارت علوم با استناد به بند «ب» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی

پیام بگذارید