موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دستکاری کیلومتر اتومبیل و فروش ماشین تصادفی با عنوان بی رنگ کلاهبرداری است؟

آیا دستکاری کیلومتر اتومبیل و فروش ماشین تصادفی با عنوان بی رنگ کلاهبرداری است؟

به رغم آن که در اینجا، عناصر کلاهبرداری چون «فریب» و «تصاحب مال دیگری» وجود دارد، با این وجود، برخی از حقوق دانان با مناقشه در جرم انگاری آن، این عملیات فریبکارانه را جرم نمی دانند، بلکه معتقدند خریدار حق فسخ معامله را دارد.

پیام بگذارید