موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در فرض رد دعوای اعسار، دادگاه حکم به پرداخت خسارات دادرسی نیز علیه مدعی اعسار می‌کند؟

آیا در فرض رد دعوای اعسار، دادگاه حکم به پرداخت خسارات دادرسی نیز علیه مدعی اعسار می‌کند؟آیا در فرض رد دعوای اعسار، دادگاه حکم به پرداخت خسارات دادرسی نیز علیه مدعی اعسار می‌کند؟

آیا در فرض رد دعوای اعسار، دادگاه حکم به پرداخت خسارات دادرسی نیز علیه مدعی اعسار می‌کند؟

بنابرِ ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

پیام بگذارید