موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در فرض انحطاط اخلاقی سرپرست کودک می توان حضانت او را سلب کرد؟

آیا در فرض انحطاط اخلاقی سرپرست کودک می توان حضانت او را سلب کرد؟

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

پیام بگذارید