موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در غیر تصادفات رانندگی، می توان دیه جراحات و صدمات بدنی را از بیت المال درخواست کرد؟

آیا در غیر تصادفات رانندگی، می توان دیه جراحات و صدمات بدنی را از بیت المال درخواست کرد؟

پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد عدم شناسایی و دسترسی به جانی است و اختصاص به موارد قتل نفس داشته و شامل جراحات و صدمات بدنی نمی شود.

پیام بگذارید