موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در طلاق توافقی نیز الزاما به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شود؟

آیا در طلاق توافقی نیز الزاما به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شود؟

بنابرِ ماده 25 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي کند.

پیام بگذارید