موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در صورت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد ازدواج، زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام کند؟

آیا در صورت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد ازدواج، زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام کند؟

بله. بنابرِ ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، زوجه می تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي‌کند.

پیام بگذارید