موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در صورتی که نتوان محکوم‌به را از محکوم‌علیه گرفت، وی حبس می‌شود؟

آیا در صورتی که نتوان محکوم‌به را از محکوم‌علیه گرفت، وی حبس می‌شود؟

بنابرِ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، «اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود».

پیام بگذارید