موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک می‌توان به آخرین نشانی فرد در بانک محال علیه ابلاغ صورت گیرد؟

آیا در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک می‌توان به آخرین نشانی فرد در بانک محال علیه ابلاغ صورت گیرد؟

خیر. با استناد به واژه «متهم» امتیاز روبرو صرفا مختص به دعوای کیفری دانسته شده است. بنابرِ ماده 22 قانون صدور چک، (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

پیام بگذارید