موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در دعاوی علیه دانشگاه ها، باید علیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح دعوا کرد؟

آیا در دعاوی علیه دانشگاه ها، باید علیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح دعوا کرد؟

نظر به اینکه کلیه دانشگاه¬های کشور شخصیت حقوقی مستقل دارند، طرح دعوای الزام به انعقاد قرارداد، توجهی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نداشته و باید به طرفیت دانشگاه اقامه شود

تاریخ رای نهایی: 1392/05/12     شماره رای نهایی: 9209970902200999

رای بدوی

در خصوص شکایت (ز.ق.) به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به خواسته الزام طرف شکایت به انعقاد قرارداد به استناد مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران؛ نظر به محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از جانب شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، با عنایت به اینکه به موجب ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه آموزشکده¬های فنی کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل گردیده است و در حال حاضر زیرمجموعه دانشگاه فنی حرفه¬ای می¬باشند و از آنجا که حسب ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، کلیه دانشگاه¬های کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل می¬باشند، لذا شکایت متوجه مشتکی¬عنه فوق نبوده و مستنداً‌ به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره با رعایت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند


رای دیوان

پیام بگذارید