موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در دادخواست استرداد جهیزیه، باید هر یک از اموال قیمت گذاری شوند یا تقویم کل کفایت می کند؟

آیا در دادخواست استرداد جهیزیه، باید هر یک از اموال قیمت گذاری شوند یا تقویم کل کفایت می کند؟

این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است. لذا تنها لازم است حد نصاب شورا را رعايت كرد.

پیام بگذارید