موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در جریان رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه، مرد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه کند؟

آیا در جریان رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه، مرد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه کند؟

همسرم مهریه خود را از دادگاه مطالبه کرده است. آیا در جریان رسیدگی به خواسته وی، من نیز می توانم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه به دادگاه تقدیم کنم؟

در هنگام طرح دعوای مطالبه مهریه، شما می توانید دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به عنوان دعوای تقابل به دادگاه تقدیم کنید.

بنابر رای وحدت رویه شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰، مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید.

پیام بگذارید