موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در ازدواج موقت نیز اجازه همسر اول لازم است؟

آیا در ازدواج موقت نیز اجازه همسر اول لازم است؟

در پاسخ به چند نکته باید توجه شود:

یک؛ ثبت ازدواج موقت تنها در سه مورد الزامی است.

بنابرِ ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفين

۳ـ شرط ضمن عقد

دو؛ عدم ثبت ازدواج موقت (جز در سه مورد پیش گفته) الزامی نیست.

بنابرِ ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.

سه؛ بنابرِ شرط دوازدهم دفترچه های ازدواج، اگر «مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار كند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نكند»، «مرد به زن وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده كه … با مراجعه به دادگاه و دریافت حكم از دادگاه خود را مطلقه نماید».

چهار؛ بنابرِ نظر برخی قضات و مراجع تقلید، «همسر دیگر» اطلاق دارد و شامل ازدواج دائم و موقت می گردد.

پنج؛ ازدواج موقت منوط به اجازه همسر اول نیست، اما بنابرِ آنچه در بندهای سه و چهار گذشت، زن می تواند با دریافت حکم از دادگاه خود را مطلقه سازد.

پیام بگذارید