موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا درفرض پرداخت مخارج خانواده توسط زوجه، وی می‌تواند آنها را مطالبه کند؟

آیا درفرض پرداخت مخارج خانواده توسط زوجه، وی می‌تواند آنها را مطالبه کند؟

بنابرِ ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.

پیام بگذارید