موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دختران بالای 18 سال می توانند بدون اجازه پدر از کشور خارج شوند؟

آیا دختران بالای 18 سال می توانند بدون اجازه پدر از کشور خارج شوند؟

بر اساس مدلول ماده 18 قانون گذرنامه، دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور نیازی به اجازه پدر ندارند.

پیام بگذارید