موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دادگاه ملزم است که اموال محکوم‌علیه را برای پرداخت بدهی شناسایی کند؟

آیا دادگاه ملزم است که اموال محکوم‌علیه را برای پرداخت بدهی شناسایی کند؟

بله. بنابرِ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، « مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند».

پیام بگذارید