موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دادگاه خانواده مجاز است اختلاف زوجین را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد؟

آیا دادگاه خانواده مجاز است اختلاف زوجین را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد؟

بنابرِ ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در حوزه هاي قضائي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.

پیام بگذارید