موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دادگاه توام با صدور حکم اعسار، محرومیت‌هایی را نیز برای فرد درنظر می‌گیرد؟

آیا دادگاه توام با صدور حکم اعسار، محرومیت‌هایی را نیز برای فرد درنظر می‌گیرد؟

آیا دادگاه توام با صدور حکم اعسار، محرومیت‌هایی را نیز برای فرد درنظر می‌گیرد؟

بنابرِ ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱- ممنوعیت خروج از کشور

۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳- ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶- ممنوعیت دریافت دسته‌چک

پیام بگذارید