موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دادگاه برای رسیدگی به دادخواست اعسار، از ثبت اسناد رسمی و راهور نیز استعلام می‌کند؟

آیا دادگاه برای رسیدگی به دادخواست اعسار، از ثبت اسناد رسمی و راهور نیز استعلام می‌کند؟

آیا دادگاه برای رسیدگی به دادخواست اعسار، از ثبت اسناد رسمی و راهور نیز استعلام می‌کند؟

بنابرِ ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

پیام بگذارید