موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته می‌شود؟

آیا دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته می‌شود؟

آیا دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته می‌شود؟

بنابرِ ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

پیام بگذارید