موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا خودداری پدر یا مادر از تحویل فرزند به طرف دیگر که حق حضانت دارد، جرم است؟

آیا خودداری پدر یا مادر از تحویل فرزند به طرف دیگر که حق حضانت دارد، جرم است؟

اگر بعد از طلاق، والدی که صرفاً حق ملاقات طفل را دارد، از استرداد طفل مشترک خودداری کند مرتکب بزه خودداری از استرداد طفل مشترک شده است.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/08     شماره رای نهایی: 9209970222300431

رای بدوی

حسب محتویات پرونده ف.ح. فرزند م. متهم است به ممانعت از استرداد طفل مشترک به هویت پ. که جهت ملاقات به وی سپرده شده بود. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکیه خانم م.ن. زوجه سابق متهم و اجرائیه صادره از دادگاه شعبه 278 خانواده تهران و سایر امارات و قرائن و کیفرخواست اصداری از سوی دادستان محترم و دادنامه شماره 801636 مورخ 7/11/91 اصداری از ناحیه شعبه هشتم دیوان عالی کشور و با این توضیح که حکم طلاق زوجه به موجب دادنامه 90/1261 شعبه اول دادگاه عمومی به لحاظ عسر و حرج زوجه اصدار یافته و حضانت طفل مشترک نیز بر عهده زوجه نهاده شده و زوج صرفاً در هفته یک روز حق ملاقات با طفل مشترک را دارد و آخرین بار که زوجه طفل را جهت ملاقات تحویل زوجه داده (از تاریخ طرح شکایت) از استرداد طفل خودداری نموده و هیچ‌گونه همـکاری نیز در ایـن زمینه نمی¬کند. علی¬ایحال با عنایت به مراتب و محتویات پرونده و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه¬ای در دفاـع از خود، دادگاه انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محـرز دانستـه و مستنداً به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می¬باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای ف.ح. نسبت به دادنامه شماره 387-92 مورخ 18/4/92 در پرونده کلاسه 700555-91 ناظر به دادنامه غیابی شماره 600005 مورخ 7/1/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن آقای ف.ح. به اتهام ممانعت از استرداد طفل مشترک موضوع شکایت خانم م.ن. و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده دلالت و ایرادی که موجب نقض آن باشد مشهود نیست الا اینکه تجدیدنظرخواه مدارکی در مرحله واخواهی ارائه داده که دلالت بر تحویل طفل از سوی موکلش دارد لهذا دادگاه موکل تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف و مجازات تشخیص داده و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب چهار ماه حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف مینماید و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف موصوف و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون موصوف تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

پیام بگذارید