موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا خودداری از تحویل مال امانی در برابر طلب جرم است؟

آیا خودداری از تحویل مال امانی در برابر طلب جرم است؟

تصاحب مال امانی به عوض طلب مصداق بزه خیانت در امانت است.

پیام بگذارید