موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا خواسته دعوا می تواند مردد بین دو امر باشد؟ در این صورت، رای دادگاه چه خواهد بود؟

آیا خواسته دعوا می تواند مردد بین دو امر باشد؟ در این صورت، رای دادگاه چه خواهد بود؟

چنانچه خواهان از طرفی ابطال قرارداد به دلیل جعل امضا، و از طرف دیگر به دلیل صوری‌بودن معامله را مطرح نماید، موضوع از مصادیق مردد بودن خواسته تلقی شده و قرار عدم‌استماع دعوی صادر می‌شود.

چنانچه خواهان از طرفی ابطال قرارداد به دلیل جعل امضا، و از طرف دیگر به دلیل صوری‌بودن معامله را مطرح نماید، موضوع از مصادیق مردد بودن خواسته تلقی شده و قرار عدم‌استماع دعوی صادر می‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/07   شماره رای نهایی: 9109970222701394

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای غ.ر. به طرفیت آقایان ق.، ن. هر دو ش. به‌ خواسته ابطال مبایعه‌نامه‌های شماره …-17/2/58 و …-25/2/58 به علت صوری‌بودن معاملات. دادگاه با التفات به جمیع اوراق پرونده و مناظرات طرفین اولاً: خواهان در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به تخلیه ملک متنازعٌ‌فیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، تغییر داده که با توجه به اینکه هیچ ارتباطی با دعوی طرح‌شده ندارد، و لذا تغییر خواسته مردود می‌باشد. ثانیاً: خواهان هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر صوری‌بودن معاملات، نداده است. من‌حیث‌المجموع دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

رای دادگاه تجدید نظر

درمورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه غ.ر. به طرفیت ن.ش.، ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 591 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی صادرگردیده است. صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی، اظهارات خواهان در جلسه اول دادرسی، تغییرخواسته نیست، بلکه به‌نوعی افزایش خواسته تلقی می‌شود. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از این حیث موضوع، از موارد حکم بطلان دعوی نیست، موجه است. لیکن نظر به‌اینکه خواهان در متن مبایعه‌نامه از یک طرف، تقاضای ابطال را به لحاظ جعل امضاء مطرح کرده است، سپس اعلام کرده است به لطایف‌الحیل از وی امضاء گرفته‌اند و به‌دلیل صوری ‌بودن، تقاضای ابطال را مطرح کرده است، در واقع خواسته خواهان بین دو امر مردد است، ابطال به لحاظ جعل امضاء و ابطال به لحاظ صوری بودن. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برنقض رأی بدوی و قرار عدم‌استماع دعوی خواهان به لحاظ مردد بودن جهت خواسته صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

رجاء ـ استیری

پیام بگذارید