موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا حضانت طفل پس از سن هفت سالگی می‌تواند به مادر داده شود؟

آیا حضانت طفل پس از سن هفت سالگی می‌تواند به مادر داده شود؟

قانونگذار حضانت بیش از 7 سال فرزندان اعم از اناث و ذکور را به پدر واگذار نموده است لیکن با توجه به‌ماده 1173 قانون مدنی و این که نظریه مشورتی اداره‌ی حقوقی تحت شماره 4771/7-15/11/69 اشعار می‌دارد آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسروحرج پدر و مادر، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند، می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. لذا در خصوص پرسش، اگر دادگاه حضانت مادر را به مصلحت کودک بداند، می تواند حکم به حضانت و سرپرستی فرزند صغیر توسط مادر صادر کند.

پیام بگذارید