موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا جلسه اول پس از صدور قرار قبولی واخواهی، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

آیا جلسه اول پس از صدور قرار قبولی واخواهی، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­ شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 11, 1396 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۲۸۸/۹۵/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

به نظر می‌رسد حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد 136 و 217 قانون آ.د.م که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.

ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد «…محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید…» و ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون مقرر می‌دارد «… در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید…»

پیام بگذارید