موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا جرم ترک انفاق تنها مختص امتناع از پرداخت نفقه زوجه است یا شامل سایر افراد نیز می‌گردد؟

آیا جرم ترک انفاق تنها مختص امتناع از پرداخت نفقه زوجه است یا شامل سایر افراد نیز می‌گردد؟

بنابرِ ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.

پیام بگذارید