موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود؟

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود؟

اولا؛ به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود.

ثانیا؛ درجه‌بندی مجازات‌ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است.

ثالثا؛ به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

از این رو، در این مورد که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت است، لازم است که با کیفرخواست رسیدگی شود.

پیام بگذارید