موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا ثبت طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه امکان پذیر است؟

آیا ثبت طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه امکان پذیر است؟

بنابر نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

     ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 91 در دو مورد ممكن خواهد بود:

     1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالي زوجه از ناحيه زوج .

     2- ثبت طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي براعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به. اگر حكم طلاق آماده اجرا بوده و از طرف يكي از زوجين به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا اين تاريخ موفق به پرداخت حقوق مالي زوجه كه مورد حكم قرار گرفته، نشده باشد يا حكم اعسار يا تقسيط محكومٌ به را دريافت ننموده باشد و زوجه نيز بدون دريافت حقوق مالي خود راضي به ثبت طلاق نباشد، ثبت آن ممكن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حكم طلاق نيز در خصوص حقوق مالي زوجه مي تواند دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه بدهد. ولي چون طبق ماده 33 قانون حمايت خانواده 91، مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است، چنانچه تا زمان اعتبار حكم طلاق، زوج توانسته باشد حكم اعسار يا تقسيط محكومٌ به را دريافت نمايد و يا زوجه بر اساس قسمت اخير ماده 29 به ثبت طلاق رضايت دهد و پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق مالي مندرج در حكم صادره از طريق اجراي احكام اقدام كند، حكم طلاق ثبت مي شود. در غير اين صورت حكم طلاق اعتبار خود را از دست مي دهد و طرفي كه مايل به طلاق باشد، مجدداً بايد اقدام كند. با وصف مراتب فوق، زوج هم مي تواند همزمان با رسيدگي به درخواست طلاق، دادخواست اعسار و تقسيط از حقوق مالي زوجه بدهد و هم پس از صدور حكم طلاق.

پیام بگذارید