موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا ثبت ازدواج دائم الزامی است؟

آیا ثبت ازدواج دائم الزامی است؟

بنابرِ ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.

پیام بگذارید