موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا تقسیط مهریه با اعمال حق حبس زوجه منافات دارد؟

آیا تقسیط مهریه با اعمال حق حبس زوجه منافات دارد؟

پس از ازدواج، من از حق حبس خود استفاده کردم و از تمکین عام (مطلق وظایف همسری) و خاص (وظایف زناشویی) نسبت به شوهرم خودداری کردم تا زمانی که او مهریه مرا به طور کامل پرداخت کند. توام با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، شوهرم نیز اعسار خود را مطرح کرد و دادگاه حکم به تقسیط مهریه داد. آیا هم چنان من می توانم از حق حبس خود استفاده کنم؟

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ 87/5/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست، زیرا قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند این حق را به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه  ضایع نماید.

پیام بگذارید