موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا تغییر در فتوکپی اسناد جرم تلقی می‌گردد؟

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جعل فتوکپی اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن، جرم جعل نبوده و مجازات ندارد چون فتوکپی می باشد. اما اگر فتوکپی، تصدیق شده و برابر اصل شده باشد، جرم جعل قابل تحقق است.

پیام بگذارید