موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا تعدیل اقساط در پرداخت محکوم‌به صرفا کاهش مبلغ اقساط را شامل می‌گردد؟

آیا تعدیل اقساط در پرداخت محکوم‌به صرفا کاهش مبلغ اقساط را شامل می‌گردد؟

خیر. بنابرِ تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

پیام بگذارید