موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا به دلیل افسردگی زوجه می توان درخواست فسخ نکاح کرد؟

آیا به دلیل افسردگی زوجه می توان درخواست فسخ نکاح کرد؟

خیار فسخ فوری است وعیوب موجد حق فسخ نکاح،حصری واستثنایی بوده،وعیب یا بیماری دیگری(ازجمله درد معده یا صرع )نمی تواند موجب ایجاد حق فسخ شود.

پیام بگذارید