موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی مجاز است؟

آیا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی مجاز است؟

در ماده 1060 قانون مدنی آمده است: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

بر این اساس، هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي شود (ماده 51 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391).

پیام بگذارید