موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا برای پیش قسط مهریه امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد؟

آیا برای پیش قسط مهریه امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد؟

بله. برای پیش قسط مهریه می‌توان دادخواست تعدیل در اعسار داد. البته حکم به تعدیل پیش قسط همانند حکم اولیه به تقسیط مهریه، به اثبات ناتوانی مالی زوج در دادگاه بستگی دارد.

پیام بگذارید