موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا برای شکایت کیفری از تصرف عدوانی سند ملک باید ششدانگ است؟

آیا برای شکایت کیفری از تصرف عدوانی سند ملک باید ششدانگ است؟

لازم است دادخواست رفع تصرف عدوانی تقدیم دادگاه حقوقی کرد. شکایت کیفری از تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت از طریق دارا بودن سند مالکیت یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت است.

پیام بگذارید