موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا برای ثبت طلاق تقدیم گواهی (عدم) بارداری الزامی است؟

آیا برای ثبت طلاق تقدیم گواهی (عدم) بارداری الزامی است؟

بنابرِ ماده 31 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، ارائه گواهي پزشک ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

پیام بگذارید