موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم‌علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت می‌کند؟

آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم‌علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت می‌کند؟

بنابرِ نظریه شماره ۱۲۱/۹۵/۷ ـ 30 / 1 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است.

شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آن‌که کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۵۳۹ – دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

پیام بگذارید