موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا برای ابطال پروانه کسب می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

آیا برای ابطال پروانه کسب می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

آیا برای ابطال پروانه کسب می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

ابطال پروانه کسب، بدواً در صلاحیت اتحادیه های ذیربط بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد. ابطال پروانه کسب جزء وظایف و اختیارات اتحادیه مربوطه می‎باشد و در صورتی که اتحادیه درخواست متقاضی را رد نماید، موضوع قابل اعتراض در اتاق صنف شهرستان می‎باشد و در مواردی که اتاق اصناف شهرستان نیز اعتراض متقاضی را رد نماید، این امر قابل اعتراض در کمیسیون نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه است و طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون نظارت قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت می‎باشد.

پیام بگذارید